STATUTUL ASOCIAȚIEI  „ROMIL”

Numarul 68 din 10.12.2008

 

 

CAPITOLUL I

 DISPOZIȚII GENERALE

 

Art. 1 - „ASOCIAȚIA „ROMIL””, se constituie ca persoană juridică română de drept privat, nonguvernamentală, nonpartizană, non-profit și independenta, cu activitate de educație civică și apărare a drepturilor omului, în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații și a Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, este fondată potrivit actului constitutiv de: ( în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR), numele și prenumele, precum și datele de identificare ale mebrilor fondatori sunt cele înscrise în Hotărârea Judecătorească nr.86 a Ședinței din Camera de Consiliu de la 16 mai 2017, a completului Judecătoriei Craiova, dată în Dosarul 11806/215/2017, în urma cererii formulate de ASOCIAȚIA „ROMIL”, având ca obiect modificarea Statutului).

Art. 2 - „ASOCIAȚIA „ROMIL” ” este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

Art. 3 - Scopul și obiectul de activitate

(1) Scopul Asociației este de a crea un cadru organizat de promovare și valorizare a experienței, pregătirii profesionale, sentimentelor naționale și calitaților morale ale membrilor societății civile care au lucrat sau lucrează în instituțiile naționale, în forma unui think-tank care să reprezinte un interlocutor specializat și credibil al instituțiilor de stat și private, într-un stat de drept.

(2) Asociația este rezultatul inițiativelor și acțiunilor unor militari care încearcă să ofere opiniei publice o imagine mai apropiată de realitate a instituțiilor din sistemul național.

(3) Asociația militează pentru transparență instituțională, apărarea demnității și onoarei militarilor precum și a membrilor societății civile, promovarea persoanelor cu competență intelectuală și integritate morală, normalizarea și democratizarea instituțiilor din sistemul național.

Art. 4 - (1) Obiectivele pe care Asociația le urmărește sunt următoarele:

- va promova activități de studiu și cercetare în domeniile: apărare, ordine publică, economie, resurse strategice, informații, transporturi ș.a.m.d.;

- va oferi suport calificat în promovarea, dezvoltarea și implementarea culturii de securitate și apărare;

- va acorda sprijin instituțiilor din sistemul național în demersurile acestora privind asigurarea transparenței, respectarea cadrului legislativ în vigoare, evitarea abuzurilor și exceselor, implementarea măsurilor de reformă în concordanță cu cerințele mediului național și internațional;

- va cultiva și va menține legături cu asociații sau fundații, cu persoane juridice sau fizice din România sau din alte state, care prin activitatea lor vor putea contribui la îndeplinirea obiectivelor Asociației, inclusiv cu persoane aparținând minorităților naționale din țara sau comunităților românești de pretutindeni;

- va organiza și va participa la conferințe, simpozioane, colocvii și alte întruniri interne și internaționale, legate de problematica specifică;

- va edita, în regie proprie, sau în cadrul altor edituri, case de film sau de înregistrare, lucrări de specialitate sau alte categorii de publicații;

- va acorda medalii, premii, burse de documentare sau de studii în domenii specifice;

- va acționa în vederea ridicării nivelului educațional, civic, profesional, al cetățenilor români prin programe și proiecte specifice;

- va organiza cursuri, seminarii pe teme din domeniul drepturilor omului și informarea opiniei publice asupra mecanismelor instituțiilor democratice, asupra prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și altor documente internaționale, asupra conținutului și căilor de realizare a drepturilor și libertaților fundamentale ale omului și cetațeanului, asupra necesității implicării și sprijinirii procesului politic și democratic, în mod deosebit în instituțiile din sistemul național;

- va facilita și promova schimbul liber de idei, soluții, studii și cercetări aplicative între diferite părți interesate, pe cale directă, prin Internet sau alte mijloace de comunicare, pentru a rezolva împreună problemele activităților specifice;

- va urmări prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor prin favorizarea dialogului între părți cu interes și orientări diverse.

- va dezvolta parteneriate cu organisme publice și private din țară și din străinătate pentru găsirea de răspunsuri și modalități de soluționare adecvată a unor probleme specifice;

- va monitoriza respectarea și apărarea drepturilor omului, în mod deosebit a drepturilor persoanelor aparținând instituțiilor din sistemul național, în conformitate cu legislația națională, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și cu celelalte documente internaționale în materie;

- va participa prin observatori la monitorizarea procesului electoral, cu predilecție;

- va monitoriza modul de aplicare a tratatelor internaționale la care România este parte.

(2) Schimbarea scopului Asociației se face numai cu acordul scris al membrilor fondatori sau al majorității în viață, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viață, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor Consiliului Director.

(3) În toate cazurile, schimbarea scopului Asociației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 5 - (1) Asociația funcționează în baza următoarelor principii:

 1. a) principiul diversității: oricare membru, indiferent de opțiunile sale în orice domeniu, poate vorbi în numele Asociației. Principiul vocii unice va fi aplicat numai în probleme cu implicații legale. În Asociație se pot înscrie toți cei care cred în valorile ei, indiferent de instituția de stat sau privată din care provin, cu respectarea art.15 din prezentul Statut.
 2. b) principiul transparenței: toate acțiunile Asociației vor fi publice, transparente, în mod deosebit cele financiare. Orice membru are și drept de control în Asociație.
 3. c) principiul adevărului: fiecare membru este obligat la adevăr, onestitate, sinceritate, atât în relațiile între membri, cât și calitatea de reprezentanți ai Asociației în societate.
 4. d) principiul dinamicității: fiecare membru este obligat să participe activ la dezvoltarea Asociației prin propuneri, atitudini, opinii, critici, lucrări, inovații și alte forme de participare.
 5. e) principiul echilibrului: nu sunt acceptate în Asociație manifestări extreme și extremiste, indiferent de motivație și de natura lor.
 6. f) principiul camaraderiei: membrii Asociației se vor sprijini între ei în orice situație dificilă sau sensibilă care afectează viața privată sau profesională, în cazul în care se apelează la sprijinul Asociației;

(2) Asociația funcționează în baza adevărului, curajului, determinării, loialității, echilibrului și voinței exprimate de membri și simpatizanți în toate acțiunile lor.

Art. 6 - În conformitate cu obiectivele arătate, sub patronajul Asociației, vor funcționa grupuri zonale de studii, documentare și cercetare, de perfecționare și de formare profesională, de educație, de managementul crizelor și conflictelor, potrivit regulamentelor proprii și legislației în vigoare.

Art. 7 - Asociația va organiza grupuri de sprijin și direcții de specialitate, cu caracter permanent și temporar, înființate prin hotărârea Consiliului director.

Art. 8 - Asociația poate susține prin mijloace proprii revendicările democratice ale altor organizații și persoane și să ia atitudine împotriva încălcării drepturilor persoanei umane, a normelor social-politice, democratice, cu precădere în ceea ce privește drepturile și interese militarilor și polițiștilor activi, în rezervă și retragere  și lucrătorilor și rezerviștilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.

Art. 9 - Denumirea asociației este „ROMIL”.

Art. 10 - (1) Sediul ASOCIAȚIEI „ROMIL” este situat în Craiova, jud. Dolj, str......, bl......, sc...., ap..... : (în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR), adresa sediului social al Asociației ROMIL este cea înscrisă în Hotărârea Judecătorească nr. 86 a Ședinței din Camera de Consiliu de la 16 mai 2017, a completului Judecătoriei Craiova, dată în Dosarul 11806/215/2017, în urma cererii formulate de ASOCIAȚIA „ROMIL”, având ca obiect modificarea Statutului.)

Art. 11 - ASOCIAȚIA „ROMIL” se constituie pe o durată nedeterminată.

Art. 12 - (1) Patrimoniul social al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial inițial, în valoare de 550 lei și este alcătuit din contribuțiile membrilor fondatori.

(2) Intregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 13 - (1) „ASOCIAȚIA „ROMIL” se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din țară și/sau din străinătate, în scopul realizării scopului și obiectivelor sale.

(2) „ASOCIAȚIA „ROMIL” își poate constitui sucursale sau filiale, în țară sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Adunării generale, prin care li se aloca un patrimoniu.

(3) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcționând ca structuri ale „ASOCIAȚIEI „ROMIL””.

(4) Personalitatea juridică a filialei se dobândește în condițiile legislației în vigoare din țară în care își are sediul filiala înființată.

(5) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puțin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociației este stabilită prin hotărârea autentificată a Adunării generale a „ASOCIAȚIEI „ROMIL”.

(6) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și conservare în condițiile stabilite de Adunarea generală prin actul constitutiv al ei și poate încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director al „Asociației „ROMIL””.

 

CAPITOLUL II

MEMBRII ASOCIAȚIEI

 

Art. 14 - (1) Membrii Asociației „ROMIL” sunt:

 1. a) membrii-fondatori – membrii care au constituit asociația și au contribuit moral și material la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social;
 2. b) membrii-asociați – membrii care se asociază ulterior fondării ASOCIAȚIEI „ROMIL”, care contribuie moral și material la completarea patrimoniului asociației și care, prin activitatea lor, sprijină asociația în realizarea obiectivelor acesteia.
 3. c) membri de onoare:

- persoane fizice sau/și juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanțial asociația în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului „ASOCIAȚIEI „ROMIL”” sau

- personalități marcate ale vieții științifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale „ASOCIAȚIEI „ROMIL”” și care, prin activitatea lor, sprijină asociația în realizarea obiectivelor acesteia, la propunerea Președintelui Asociației, din rândul membrilor de onoare, Adunarea generală poate vota un Președinte de Onoare, care va reprezenta Asociația în activități cu caracter reprezentativ alături de președintele Consiliului Director.*)

 1. d) membri-susținători – persoanele care aderă la scopul ASOCIAȚIEI „ROMIL” și care sprijină material și moral Asociația în realizarea obiectivelor acesteia.

     *) a se vedea Nota de la sfârșitul prezentului Statut.

(2) Calitatea de membru-asociat sau membru-susținător al ASOCIAȚIEI „ROMIL” se acordă de către Consiliul director, prin votul a cel putin 2/3 din numărul membrilor Consiliului.

(3) Calitatea de membru de onoare al Asociației se acordă de către Adunarea generală, prin votul a cel putin 2/3 din numărul membrilor prezenți, la propunerea Consiliului director.

(4) Contribuțiile membrilor Asociației la realizarea scopului și obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor /proiectelor inițiate/derulate de „ASOCIAȚIA „ROMIL”

Art. 15 - (1) Sunt membri cu drepturi depline ai Asociației persoanele care au promovat ori au participat consecvent la acțiuni similare, aderă la organizație și sunt confirmați prin votul Consiliului director la propunerea a cel puțin un membru fondator.

(2) Pot fi membri ai Asociației:

 1. a) militari activi, în rezervă și retragere, precum și persoanele fără profesii sau ocupații militare, care susțin principiile și obiectivele Asociației;
 2. b) persoane cu potențial profesional, intelectual, moral, remarcabil, dovedit prin acțiunile și rezultatele lor, dar marginalizate sau nerecunoscute ca atare în instituțiile în care lucrează ori care nu au fost promovate corespunzător din diverse motive;
 3. c) persoanele care au suferit sau suferă abuzuri, presiuni, marginalizări, ilegalități în instituția în care lucrează și care consideră că organizația noastră le poate oferi sprijin;
 4. d) persoanele care consideră că își pot aduce contribuția la promovarea și implementarea strategiilor, proiectelor, programelor și acțiunilor Asociației;
 5. e) polițiști activi, în rezervă și retragere, orice lucrător sau rezervist al sistemului național de apărare, odine publică și securitate națională.*)

Art. 16 - (1) Membrii fondatori și membrii asociați ai Asociației au următoarele drepturi:

 1. a) să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;
 2. b) să aleagă și să fie aleși în Consiliul director dacă au aptitudini și capacitate pentru funcțiile pentru care candidează;
 3. c) să beneficieze de programe inițiate de Asociație;
 4. d) să participe la programele derulate de Asociație;
 5. e) să beneficieze de serviciile Asociației;
 6. f) să beneficieze de rezultatele programelor inițiate de Asociație;

    *) a se vedea Nota de la sfârșitul prezentului Statut.

 1. g) să aibă acces la spațiile și dotările Asociației pentru organizarea unor manifestări și activități științifice, culturale și sportive în domeniile de interes al „ASOCIAȚIEI „ROMIL” ”;
 2. h) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociației.

(2) membrii susținători ai Asociației și membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute la art.16, lit. c) -h) din prezentul statut.

(3) Obligațiile membrilor Asociației sunt următoarele:

 1. a) să respecte statutul, regulamentele și hotărârile Adunării generale și ale Consiliului director al Asociației;
 2. b) să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de „ASOCIAȚIA „ROMIL” ”;
 3. c) să-și îndeplinească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care le-au luat;
 4. d) să îndeplinească celelalte obligații prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociație;

(4) În cazul săvârșirii de către membrii asociației a următoarelor abateri:

 1. a) denigrarea Asociației;
 2. b) întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natura Asociației;
 3. c) angajarea Asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere;
 4. d) implicarea Asociației în activități politice;
 5. e) abateri de la etica profesională și morală incluse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației;
 6. f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 7. g) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociației și neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost aleasă sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-și desfășoare în mod eficient activitatea;

(5) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:

 1. a) avertisment;
 2. b) avertisment sever și ultimativ;
 3. c) suspendarea pe termen determinat din Asociație sau funcția de conducere, potrivit statutului Asociației;
 4. d) excluderea din Asociație;

Art. 17 - (1) Calitatea de membru încetează în următoarele situații:

 1. a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată;
 2. b) prin excludere în următoarele situații:

- încălcarea gravă a prevederilor statutare și a hotărârilor organismelor de conducere ale Asociației,

- ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea și principiile Asociației;

- în caz de neplată a cotizației timp de șase luni;

(2) Excluderea se face de către Comitetul director al Asociației prin decizie.

(3) Împotriva deciziei se poate depune contestație în termen de 15 zile de la comunicare. Contestația se soluționează de Adunarea generală.

(4) De la data înregistrării deciziei și până la soluționarea acesteia în Adunarea generală, calitatea de membru al Asociației este suspendată.

 

CAPITOLUL III

RESURSE PATRIMONIALE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

 

Art. 18 - (1) Patrimoniul social inițial al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 550 lei și este alcătuit din contribuțiile membrilor fondatori.

(2) Patrimoniul social inițial al Asociației se completează cu veniturile din contribuțiile membrilor-asociați, cotizațiile și taxele de înscriere a membrilor-susținători, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activități economice direct, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, precum și alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.

(3) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor ei.

 

 

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

 

Secțiunea I

Adunarea generală

Art. 19 - (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori și membrilor Asociați.

(2) Adunarea generală are următoarele competențe:

 1. a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;
 2. b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
 3. c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului director;
 4. d) alegerea și revocarea cenzorului;
 5. e) înființarea de filiale;
 6. f) modificarea actului constitutiv și a statutului ASOCIAȚIEI „ROMIL”;
 7. g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 8. h) orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statut.

Art. 20 - (1) Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra Consiliului director și a cenzorului.

(2) Adunarea generală se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei sau, în cazuri de urgență, cu cel puțin 3 zile de la data desfășurării ei în acest din urmă caz dacă:

 1. a) se impune în mod necesar modificarea statului;
 2. b) apar situații care afectează existența asociației;
 3. c) la cererea scrisă a unui număr de cel putin1/2 din numărul membrilor fondatori și al membrilor-asociați.

(3) Adunarea generală se convoacă de Consiliul director, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziția participanților și materialele supuse dezbaterii.

(4) Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris și depuse cu cel puțin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea generală.

Art. 21 - (1) La Adunarea generală participă:

 1. a) membri fondatori;
 2. b) membri-asociați;
 3. c) membri de onoare, în calitate de invitați, fără drept de vot;
 4. d) membri-susținători, în calitate de invitați, fără drept de vot;
 5. e) alți invitați, fără drept de vot;

(2) În cadrul Adunării generale, fiecare membru fondator și membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberariv.

Art. 22 - Asociații care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberarea și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 23 - Alegerile pentru Consiliul director și cenzor au loc o dată la 4 (patru) ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocarea, când ele se pot organiza la Adunarea generală care le urmează.

Art. 24 - (1) Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenți cel puțin o jumătate plus unu dintre fondatori și membri-asociați.

(2) Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea generală se reconvoacă după o perioadă de 15 zile și poate avea loc oricare ar fi numarul asociatilor prezenti.

(3) Modul de desfășurare, dezbaterile care au loc și hotărârile adoptate de Adunarea generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.

(4) Asociații absenți iau la cunoștință de dezbateri din procesul verbal aflat la secretariatul Asociației.

Art. 25 - (1) Adunarea generală este condusă de Președintele Asociației sau în lipsa de înlocuitorul acestuia.

(2) Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor fondatori și a membrilor-asociați prezenți, cu excepția hotărârilor care au ca obiect dizolvarea asociației sau modificarea ei.

Art. 26 - Hotărârile Adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi atacate potrivit dispozițiilor legale în vigoare de către oricare dintre asociați care au lipsit sau au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

 

Secțiune a II-A

Consiliul director

Art. 27 - (1) Consiliul director al Asociației asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

(2) Consiliul director al ASOCIAȚIEI „ROMIL” este constituit din:

 1. a) președinte;
 2. b) prim-vicepreședinte;
 3. c) vicepreședinți;
 4. d) membri;
 5. e) președinții filialelor sunt de drept și membri în Consiliul Director, secretarul Consiliului Director, nefiind membru al acestuia.*)

Art. 28 - (1) Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret, de Adunarea generală, cu întrunirea unei jumătăți plus unu din votul membrilor fondatori și membrilor-asociați prezenți la Adunarea generală, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Potrivit Hotărârii Adunării generale, membrii inițiali ai Consiliului director vor putea fi înlocuiți.

    *) a se vedea Nota de la sfarsitul prezentului Statut.

(3) În cazul în care un membru desemnat părăsește Consiliul director, el va fi înlocuit cu unul din membri fondatori, sau o terță persoană, potrivit hotărârii Adunării generale, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.

(4) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul director se retrage, el are obligația să notifice în scris intenția sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului.

(5) Pentru motive temeinice, Adunarea generală, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți, pot decide excluderea membrilor asociați sau revocarea membrilor Consiliului director al „ASOCIATIEI „ROMIL”.

(6) Funcțiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării generale, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.

(7) Completarea funcțiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare.

Art. 29 - În exercitarea competenței sale, Consiliul director are următoarele atribuții:

 1. a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul programelor Asociației;
 2. b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
 3. c) aprobă organigrama și strategia de personal ale Asociației;
 4. d) elaborează regulamentul intern de funcționare și organizare al Asociației;
 5. e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Art. 30 - Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberări și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 31 - Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi atacate de asociați sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotriva și au cerut să se insereze acesta în procesul-verbal de ședință, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 32 - Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de asociație pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației sau orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Art. 33 - (1) Consiliul director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociației o impun.

(2) Convocarea Consiliului director se face de președinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cele puțin 10 zile înainte de data fixată.

(3) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenta a 2/3 din numărul membrilor săi și adopta hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

Art. 34 - Deliberările și hotărârile Consiliului director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe. În realizarea scopului și obiectivelor sale, „ASOCIAȚIA „ROMIL”” poate avea servicii specializate a căror modalitate de funcționare și organigramă se stabilește de Consiliul director care va  angaja personal contractual.

 

Secțiunea a III a

CONTROLUL FINACIAR

Art. 35 - (1) Controlul financiar al Asociației este asigurat de un cenzor.

(2) În realizarea competențelor sale cenzorul:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 2. b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării generale și Consiliului director;
 3. c) poate participa la ședințele Consiliului director, fără drept de vot;
 4. d) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director.

(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

(4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă asociația va avea mai mult de 100 de membri înscriși. În condițiile dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 36 - (1) Adunarea generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociației.

(2) Cenzorul este ales de către Adunarea generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori și membrilor-asociați prezenți, pentru un mandat de 4 ani.

 

CAPITOLUL V

VERIFICARILE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

 

Art. 37 - Veniturile Asociației provin din:

 1. a) cotizațiile și contribuțiile în bani ale membrilor fondatori și ale celorlalte categorii de membrii;
 2. b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale;
 3. c) dividendele societăților comerciale înființate de asociație;
 4. d) veniturile realizate din activități economice directe, inclusiv din activități de organizare a unor târguri, expoziții și/sau alte manifestări;
 5. e) donații, sponsorizări sau legale;
 6. f) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
 7. g) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 38 - (1) Asociația poate înființa societăți comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăți, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociației.

(2) Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și au legătură strânsă cu scopul principal al ei.

Art. 39 - (1) Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:

 1. a) cheltuieli pentru realizarea programelor și obiectivelor Asociației;
 2. b) salarii și adaosuri la salarii;
 3. c) indemnizații, prime și premii
 4. d) procurari de rechizite, imprimate de birou, aparatură medicală și alte bunuri și servicii necesare realizării scopului Asociației;
 5. e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
 6. f) burse, cazare, masa, transport;
 7. e) utilități: energie electrică, termică, gaze naturale, apă, telefon etc.
 8. h) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de persoane însărcinate de Consiliul director.

(3) Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcțiuni și ale bugetului de venituri și cheltuieli.

4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificații și alte asemenea din disponibilitățile existente.

Art. 40 - Exercițiul economico-financiar începe la data de 1ianuarie și se încheie la data de 31decembrie ale fiecarui an.

 

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

 

Art. 41 - „ASOCIAȚIA „ROMIL” ” se va dizolva:

 1. De drept prin: realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatare unui astfel de fapt nu se poate produce schimbarea acestui scop.
 2. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:
 3. a) scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 4. b) realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 5. c) urmărește alt scop decât cel pentru care a fost constituit;
 6. d) a devenit insolvabilă;
 7. e) nu mai obține autorizații prealabile necesare, potrivit legii;

III. Prin hotărârea Adunării generale.

 1. În alte situații prevăzute de lege.

Art. 42 - (1) În cazul dizolvării Asociației, lichidatorii se numesc de instanța judecătorească sau de Adunarea generală după caz.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

(3) Lichidatorii la intrarea în funcție efectuează inventarul și încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului.

(4) Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 43 - (1) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs de a încasa creanțele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 44 - (1) În cazul dizolvării Asociației, bunurilor rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alineatului (2), ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului verbal de predare preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 45 - Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației.

Art. 46 - După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de 2(două) luni sa depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația și să îndeplinească toate procedurile de publicare și radiere din acest registru.

Art. 47 - Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidarea, împreună cu registrele și actele Asociației și ale lichidării, după acestea fiind considerați descărcați.

Art. 48 - (1) Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 49 - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legii.

Art. 50 - Prezentul statut a fost redactat în 6 exemplare originale în Craiova, astăzi 10.12.2008.

 

SEMNATURILE FONDATORILOR

(În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR), numele și prenumele, precum și semnătura membrilor fondatori sunt înscrise în Hotărârea Judecătorească nr. 86 a Ședinței din Camera de Consiliu de la 16 mai 2017, a completului Judecătoriei Craiova, dată în Dosarul 11806/215/2017, în urma cererii formulate de ASOCIAȚIA „ROMIL”, având ca obiect modificarea Statutului.)

                  

                                     Poarta stampila cu inscrisul:

                           AVOCAT ROȘIORU MARIUS - în conformitate cu                                 

                     disp. art.3 din Legea nr.51/1995 atest data, identitatea                                         

               părților și conținutul prezentului act redactat de mine

                               Data 10.02.2008 Semnatura (Indescifrabil)

                               Poartă ștampila cu înscrisul:CABINET

                 INDIVIDUAL - BAROUL DOLJ - Av. ROȘIORU MARIUS

 • AVOCAT (Semnatura INDESCIFRABILĂ pe ștampilă)

NOTA:*) Prezentul Statut a fost modificat și completat (modificările sunt bolduite și subliniate în textul prezentei copii) în baza Încheierii nr.86 a Ședinței din Camera de Consiliu de la 16 mai 2017, a completului Judecătoriei Craiova, dată în Dosarul 11806/215/2017, în urma cererii formulate de ASOCIAȚIA „ROMIL”, având ca obiect modificarea Statutului.

          Pentru conformitate

     Secretarul Asociației ROMIL

         Lt.col.r. Dragoș ICLEANU

Adaugă comentariu

927


Codul de securitate
Actualizează