Reglementat de: Art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 26/2000, cu modificarile ulterioare, publicata in M.Of. nr. 39/31.01.2000

Statutul Asociatiei „ROMIL“

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE


Art. 1. – „ASOCIATIA ROMIL“, se constituie ca persoană juridică română de drept privat, nonguvernamentală, nonpartizană, non-profit si independentă, cu activitate de educaţie civică si apărare a drepturilor omului, in temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii şi a Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.

 Art. 2 – „ASOCIATIA „ROMIL“ este persoana juridică de drept privat fară scop patrimonial.

Art. 3 - Scopul şi obiectul de activitate

(1) Scopul Asociatiei este de a crea un cadru organizat de promovare şi valorizare a experienţei, pregătirii profesionale, sentimentelor naţionale şi calităţilor morale ale membrilor societăţii civile care au lucrat sau lucrează în instituţiile naţionale, în forma unui think-tank care să reprezinte un interlocutor specializat şi credibil al instituţiilor de stat si private, într-un stat de drept.

2) Asociaţia este rezultatul iniţiativelor şi acţiunilor unor militarii activi şi în rezervă, care încearca să ofere opiniei publice o imagine mai apropiată de realitate a instituţiilor din sistemul national .

(3) Asociatia militează pentru transparenţa institutională, apărarea demnităţii şi onoarei militarilor activi, în rezervă şi retragere, precum şi a membrilor societăţii civile, promovarea persoanelor cu competenţă intelectuală şi integritate morală, normalizarea şi democratizarea instituţiilor din sistemul naţional .

Art.4. (1) Obiectivele pe care Asociaţia le urmăreşte sunt următoarele:
- va promova activităti de studiu şi cercetare în domeniile: apărare, ordine publică, economie, resurse strategice, informaţii, transporturi, s.a.m.d.);
- va oferi suport calificat în promovarea, dezvoltarea şi implementarea culturii de securitate si apărare ;
- va acorda sprijin instituţiilor din sistemul naţional în demersurile acestora privind asigurarea transparenţei, respectarea cadrului legislativ în vigoare, evitarea abuzurilor si exceselor, implementarea masurilor de reforma în concordanţă cu cerinţele mediului naţional şi internaţional ;
- va cultiva si va mentine legaturi cu alte asociatii sau fundatii, cu persoane juridice sau fizice din Romania sau din alte state, care prin activitatea lor vor putea contribui la indeplinirea obiectivelor Asociatiei, inclusiv cu persoane apartinand minoritatilor nationale din tara sau comunitatilor romanesti de pretutindeni ;
- va organiza si va participa la conferinte, simpozioane, colocvii si alte intruniri interne si internationale, legate de problematica specifica;
- va edita, in regie proprie, sau in cadrul altor edituri, case de film sau de inregistrare, lucrari de specialitate sau alte categorii de publicatii;
- va acorda medalii, premii, burse de documentare sau de studii in domenii specifice;
- va actiona in vederea ridicarii nivelului educational, civic, profesional , al cetatenilor romani prin programe si proiecte specifice;
- va organiza cursuri, seminarii pe teme din domeniul drepturilor omului si informarea opiniei publice asupra mecanismelor institutiilor democratice, asupra prevederilor Conventiei Europene a Drepturilor Omului si altor documente internationale, asupra continutului si cailor de realizare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si cetateanului, asupra necesitatii implicarii si sprijinirii procesului politic si electoral democratic – in favoarea consolidarii statului de drept si stabilimentului democratic, in mod deosebit in institutiile din sistemul national ;
- va facilita si promova schimbul liber de idei, solutii, studii si cercetari aplicative intre diferite parti interesate, pe cale directa, prin Internet sau alte mijloace de comunicare, pentru a rezolva impreuna problemele activitatilor specifice;
- va urmari prevenirea conflictelor si gestionarea crizelor prin favorizarea dialogului intre parti cu interese si orientari diverse.
- va dezvoltarea parteneriate cu organisme publice si private din tara si din strainatate pentru gasirea de raspunsuri si modalitati de solutionare adecvata a unor probleme specifice ;
- va monitoriza respectarea si apararea drepturilor omului, in mod deosebit a drepturilor persoanelor apartinand institutiilor din sistemul national , in conformitate cu legislatia nationala, Conventia Europeana a Drepturilor Omului si cu celelalte documente internationale in materie;
- va participa prin observatori la monitorizarea procesului electoral, cu predilectie ;
- va monitoriza modul de aplicare a Tratatelor internationale la care Romania este parte.


(2) Schimbarea scopului Asociatiei se face numai cu acordul scris al membrilor fondatori sau al majoritatii fondatorilor in viata, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, aceasta se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor Consiliului Director.


(3) In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

Art. 5. (1) Asociatia functioneaza in baza urmatoarelor principii:


a) Principiul diversitatii: oricare membru, indiferent de optiunile sale in orice domeniu, poate vorbi in numele Asociatiei. Principiul vocii unice va fi aplicat numai in probleme cu implicatii legale. In Asociatie se pot inscrie toti cei care cred in valorile ei, indiferent de institutia de stat sau privata din care provin, cu respectarea art. 15 din prezentul Statut.


b) Principiul transparentei: toate actiunile Asociatiei vor fi publice, transparente, in mod deosebit cele financiare. Orice membru are si drept de control in Asociatie.


c) Principiul adevarului: fiecare membru este obligat la adevar, onestitate, sinceritate, atit in relatiile intere membri, cit si in calitate de reprezentanti ai Asociatiei in societate.


d) Principiul dinamicitatii: fiecare membru este obligat sa participe activ la dezvoltarea Asociatiei prin propuneri, atitudini, opinii, critici, lucrari, inovatii si alte forme de participare.


e) Principiul echilibrului: nu sint acceptate in Asociatie manifestarile extreme si extremiste, indiferent de motivatie si de natura lor.


f) Principiul camaraderiei: membrii Asociatiei se vor sprijini intre ei in orice situatie dificila sau sensibila care afecteaza viata privata sau profesionala, in cazul in care se apeleaza la sprijinul Asociatiei.


(2)Asociatia functioneaza in baza adevarului, curajului, determinarii, loialitatii, echilibrului si vointei exprimate de membri si simpatizanti in toate actiunile lor.

Art. 6. În conformitate cu obiectivele aratate, sub patronajul Asociatiei vor functiona grupuri zonale de studii, documentare si cercetare, de perfectionare si de formare profesionala, de educatie, de managementul crizelor si conflictelor, potrivit regulamentelor proprii si legislatiei in vigoare.

Art. 7. Asociatia va organiza Grupuri de sprijin si Directii de specialitate, cu caracter permanent sau temporar, infiintate prin hotararea Colegiului Coordonator.

Art.8. Asociatia poate sustine prin mijloace proprii revendicarile democratice ale altor organizatii sau persoane si sa ia atitudine impotriva incalcarii drepturilor persoanei umane, a normelor social-politice democratice, cu precadere in ceea ce priveste drepturile si intereselor cadrelor militare active, in rezerva sau retragere.


Art. 9 – Denumirea asociatiei este „ROMIL“


Art. 10 – (1) Sediul ASOCIATIEI „ROMIL“ este situat in Craiova, jud. Dolj, str. Elena Farago, bl. 140 B, sc. 3, ap.2.
(2) Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director.

Art. 11 – „ASOCIATIA „ROMIL“ se constituie pe o durata nedeterminata.

Art. 12 – (1) Patrimoniul social al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, initial, in valoare de 550 lei si este alcatuit din contribuţiile membrilor fondatori .
(2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 13 – (1) „ASOCIATIA „ROMIL“ se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din tara si/sau din strainatate, in scopul realizarii scopului si obiectivelor sale.
(2) „ASOCIATIA „ROMIL“ isi poate constitui sucursale sau filiale, in tara sau in strainatate, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.
(3) Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, functionand ca structuri ale „ASOCIATIEI „ROMIL“ “.
(4) Personalitatea juridica a filialei se dobandeste in conditiile legislatiei in vigoare din tara in care isi are sediul filiala infiintata.
(5) Filiala este condusa de un Consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociatiei este stabilita prin hotararea autentificata a Adunarii Generale a „ASOCIATIEI „ROMIL“.
(6) Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Adunarea Generala prin actul constitutiv al ei si poate incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama Asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului director al „ASOCIATIEI „ROMIL“ “.

CAPITOLUL II MEMBRII ASOCIATIEI


Art. 14 – (1) Membrii ASOCIATIEI „ROMIL“ “ sunt:
a) membrii fondatori – membrii care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
b) membrii-asociati – membrii care se asociaza ulterior fondarii ASOCIATIEI „ROMIL“, care contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia.
c) membrii de onoare:
– persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijina in mod substantial asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau functional la realizarea scopului „ASOCIATIEI „ROMIL“ “ sau
– personalitati marcante ale vietii stiintifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, in domeniile de interes ale „ASOCIATIEI „ROMIL“ si care, prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia;
d) membrii-sustinatori – persoanele care adera la scopul ASOCIATIEI „ROMIL si care sprijina material si moral asociatia in realizarea obiectivelor acesteia.
(2) Calitatea de membru-asociat sau de membru-sustinator al ASOCIATIEI „ROMIL“ “ se acorda de catre Consiliul director, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului.
(3) Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acorda de catre Adunarea Generala, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti, la propunerea Consiliului director .
(4) Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia constau in sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de „ASOCIATIA „ROMIL“ “.Art. 15. (1)Sunt membri cu drepturi depline ai Asociatiei persoanele care au promovat ori au participat consecvent la actiuni similare, adera la organizatie si sunt confirmati prin votul Colegiului Coordonator la propunerea a cel putin un membru

fondator.
(2) Pot fi membri ai Asociatiei:
a) militari activi, in rezerva si retragere, precum si persoanele fara profesii sau ocupatii militare, care sustin principiile si obiectivele Asociatiei;
b) persoanele cu potential profesional, intelectual, moral, remarcabil, dovedit prin actiunile si rezultatele lor, dar marginalizate sau nerecunoscute ca atare in institutiile in care lucreaza ori care nu au fost promovate corespunzator din diverse motive;
c) persoanele care au suferit sau sufera abuzuri, presiuni, marginalizari, ilegalitati in institutia in care lucreaza si care considera ca organizatia noastra le poate oferi sprijin;
d) persoanele care considera ca isi pot aduce contributia la promovarea si implementarea strategiilor, proiectelor, programelor si actiunilor Asociatiei.


Art. 16 – (1) Membrii fondatori si membrii asociati ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale;
b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director, daca au aptitudini si capacitate pentru functiile pentru care candideaza;
c) sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;
d) sa participe la programele derulate de asociatie;
e) sa beneficieze de serviciile asociatiei;
f) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie;
g) sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati stiintifice, culturale si sportive in domeniile de interes ale „ASOCIATIEI „ROMIL“;
h) alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.


(2) Membrii sustinatori ai Asociatiei si membrii de onoare beneficiaza de drepturile prevazute la art. 16 li. c) – h) din prezentul Statut.


(3) Obligatiile membrilor asociatiei sunt urmatoarele:
a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Asociatiei;
b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de „ASOCIATIA „ROMIL“ “;
c) sa şi-indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat;
d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de Asociatie.
(4) In cazul savarsirii de catre membrii asociatiei a urmatoarelor abateri:
a) denigrarea activitatii asociatiei;
b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei;
c) angajarea asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;
d) implicarea asociatiei in activitati politice;
e) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Organizare si Functionare al asociatiei;
f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
g) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociatiei si neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea.


Sanctiunile care se pot aplica sunt urmatoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever si ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din asociatiei sau din functia de conducere potrivit Statutului asociatiei;
d) excluderea din asociatie.

Art. 17 (1) Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata ;

b) prin excludere in urmatoarele situatii:
– incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale asociatiei,
– ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile asociaţiei;
– in caz de neplata a cotizatiei timp de sase luni.
(2) Excluderea se face de catre Comitetul Director al asociatiei prin decizie.
(3) Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza de Adunarea Generala.
(4) De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala, calitatea de membru al Asociatiei este suspendata.

CAPITOLUL III
RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI


Art. 18 – (1) Patrimoniul social initial al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, in valoare de 550 lei si este alcatuit din contribuţiile membrilor fondatori.

(2) Patrimoniul social initial al Asociatiei se completeaza cu veniturile din contributiile membrilor-asociati, cotizatiile si taxele de inscriere a membrilor-sustinatori, dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii, sponsorizari sau legate, venituri realizate din activitati economice directe, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, precum si alte venituri, in conformitate cu prevederile legii.
(3) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si obiectivelor ei.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Sectiunea I
Adunarea generala


Art. 19 – (1) Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor fondatori si membrilor asociati.
(2) Adunarea generala are urmatoarele competente:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director;
d) alegerea si revocarea cenzorului;
e) infiintarea de filiale;
f) modificarea Actului constitutiv si a Statutului ASOCIATIEI „ROMIL“;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h) orice alte atributii prevazute de lege sau in statut.

Art. 20 – (1) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului director si cenzorului.
(2) Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei sau , in cazuri de urgenta, cu cel putin 3 zile de la data desfasurarii ei, in acest din urma caz daca:
a) se impune in mod necesar modificarea statutului;
b) apar situatii care afecteaza existenta asociatiei;
c) la cererea scrisa a unui numar de cel putin 1/2 din numarul membrilor fondatori si al membrilor asociati.
(3) Adunarea generala se convoaca de Consiliul director, printr-un convocator scris, punandu-se la dispozitia participantilor si materialele supuse dezbaterii.
(4) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate in scris, si depuse cu cel putin 10 zile inainte de data la care are loc Adunarea generala.

Art. 21 – (1) La Adunarea generala participa:
a) membrii fondatori;
b) membrii-asociati;
c) membrii de onoare, in calitate de invitati, fara drept de vot;
d) membrii-sustinatori, in calitate de invitati, fara drept de vot;
e) alti invitati, fara drept de vot.
(2) In cadrul Adunarii generale, fiecare membru fondator si membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Art. 22 – Asociatii care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii generale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art. 23 – Alegerile pentru Consiliul director si cenzor au loc o data la patru ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea generala care le urmeaza.

Art. 24 – (1) Adunarea generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul dintre membrii fondatori si membrii-asociati.
(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1), Adunarea generala se reconvoaca dupa o perioada de 15 zile si poate avea loc oricare ar fi numarul asociatilor prezenti.
(3) Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza in procesul-verbal intocmit.
(4) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociatiei.

Art. 25 – (1) Adunarea generala este condusa de Presedintele Asociatiei sau, in lipsa, de inlocuitorul acestuia.
(2) Hotararile Adunarii generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori si a membrilor-asociati prezenti, cu exceptia hotararilor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau modificarea scopului ei.

Art. 26 – Hotararile Adunarii generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de de catre oricare dintre asociatii care au lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data la care au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

Sectiunea a II-a
Consiliul director


Art. 27 – (1) Consiliul director al Asociatiei asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale.
(2) Consiliul director al „ASOCIATIEI „ROMIL“ “ este constituit din 6 persoane, secretarul consiliului nefiind membru al acestuia, astfel:
a) Presedinte;
b) Prim-Vicepresedinte;
c) Vicepresedinte;
d) Membrii....

Art. 28 – (1) Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret, de Adunarea generala, cu intrunirea unei jumatati plus unu din votul membrilor fondatori, si membrilor-asociati prezenti la Adunarea generala, pentru un mandat de 4 ani.
(2) Potrivit hotararii Adunarii generale, membrii initiali ai Consiliului director vor putea fi inlocuiti.
(3) In cazul in care un membru desemnat paraseste Consiliul director, el va fi inlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terta persoana, potrivit hotararii Adunarii generale, cu intrunirea votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
(4) In cazul in care un membru desemnat in Consiliul director se retrage, el are obligatia sa notifice in scris intentia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice inainte, demisia operand la data împlinirii preavizului.
(5) Pentru motive temeinice, Adunarea generala, cu intrunirea votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti, pot decide excluderea membrilor asociatiei sau revocarea membrilor Consiliului director al „ASOCIATIEI „ROMIL“ .
(6) Functiile ramase libere se completeaza prin hotararea Adunarii generale, cu intrunirea votului unei jumatati plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
(7) Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult 30 de zile de la descompletare.

Art. 29 – In exercitarea competentei sale, Consiliul director are urmatoarele atributii:
a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si strategia de personal ale Asociatiei;
d) elaboreaza regulamentul intern de functionare si organizare al Asociatiei;
e) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Art. 30 – Membrii Consiliului director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art. 31 – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot fi atacate de asociati sau de catre oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 32 – Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de asociatie pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Art. 33 – (1) Consiliul director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile Asociatiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului director se face de presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul sau, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata.
(3) Consiliul director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi.

Art. 34 – Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.
In realizarea scopului si obiectivelor sale, „ASOCIATIA „ROMIL“ “ poate avea servicii specializate a caror modalitate de functionare si organigrama se stabileste de Consiliul director care va angaja personal contractual.

Sectiunea a III-a
CONTROLUL FINANCIAR


Art. 35 – (1) Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor.
(2) In realizarea competentei sale, cenzorul:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale si Consiliului director;
c) poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul director.
(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
(4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, daca asociatia va avea mai mult de 100 de membri inscrisi, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 36 – (1) Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociatiei.
(2) Cenzorul este ales de catre Adunarea generala, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori si membrilor-asociati prezenti, pentru un mandat de 4 ani.

CAPITOLUL V
VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI


Art. 37 – Veniturile Asociatiei provin din:
a) cotizatiile si contributiile in bani ale membrilor fondatori si ale celorlalte categorii de membri;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;
c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
d) venituri realizate din activitati economice directe, inclusiv din activitati de organizare a unor targuri, expozitii si/sau alte manifestari;
e) donatii, sponsorizari sau legate;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.

Art. 38 – (1) Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociatiei.
(2) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al ei.

Art. 39 – (1) Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor Asociatiei;
b) salarii si adaosuri la salarii;
c) indemnizatii, prime si premii;
d) procurari de rechizite, imprimate de birou, aparatura medicala si alte bunuri si servicii necesare realizarii scopului asociatiei;
e) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
f) burse, cazare, masa, transport;
g) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa etc.;
h) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de persoane insarcinate de Consiliul director.
(3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele statutului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.

Art. 40 – Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA


Art. 41 – „ASOCIATIA „ROMIL“ se va dizolva:
I. De drept prin: realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost construita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate atunci cand:
a) scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituit;
d) a devenit insolvabila;
e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.
III. Prin hotararea Adunarii generale.
IV. In alte situatii prevazute de lege.

Art. 42 – (1) In cazul dizolvarii Asociatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Adunarea generala dupa caz.
(2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza.
(3) Lichidatorii la intrarea in functie efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
(4) Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale Asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 43 – (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a platii creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.

Art. 44 – (1) In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.
(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Art. 45 – Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei.

Art. 46 – Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

Art. 47 – Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.

Art. 48 – (1) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE


Art. 49 – Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.

Adaugă comentariu

927


Codul de securitate
Actualizează