Scrisoare - FORUMUL S.A.M.R.R

Str. Sfinții Apostoli nr.7A,

București, Sector 5

Tel. +40 744 649 707, Fax +40 21 367 1096

Excelenței sale, domnului Paolo ALLI,

Președintele Adunării Parlamentare a NATO,

 

Domnului Vergil CHIȚAC,

Șeful Delegației României la Adunarea Parlamentară a NATO,

 

Domnului David HOBBS,

Secretarul General al Adunării Parlamentare a NATO

 

 

Subiect: Mesaj prezentat cu ocazia desfășurării celei de-a 63-a Sesiuni Anuale a Adunării Parlamentare a NATO la București 

 

 

Excelență, 

Domnilor, 

Mă adresez dumneavoastră în calitate de Preşedinte în exerciţiu al Forumului de dezbateri ale Structurilor Asociative ale Militarilor în Rezervă și Retragere din România (S.A.M.R.R.) care au în compoziție un număr de peste 30 astfel de organizații din Sistemul Național de Apărare, cu următorul mesaj:

 

1. Noi, reprezentanții structurilor asociative ale militarilor în rezervă și retragere din România, un think-tank ce militează pentru dialog interinstituțional constant, activ, constructiv și permanent, bazat pe stimă, respect şi ataşament faţă de valorile democraţiei euro-atlantice, susținem cu hotărâre și determinare inițiativele și acțiunile menite să asigure îndeplinirea obiectivelor apărării naţionale şi colective în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, dezvoltarea sentimentelor datoriei faţă de țară, a solidarității și cooperării între cadrele militare active, în rezervă sau retragere din sistemul de securitate națională a României, 

2. Cunoscând angajamentele internaţionale ale României și răspunderile ce ne revin în cadrul Alianței Nord-Atlantice privind consolidarea flancului sud-estic al NATO, conform deciziilor adoptate la Summit-urile din Țara Galilor din 2014 și de la Varşovia din 2016, suntem conștienți de necesitatea adaptării rapide a măsurilor de securitate și apărare națională la provocările şi ameninţările existente în acest spațiu din proximitatea granițelor noastre, cu precădere în regiunea extinsă a Mării Negre,

3. Prin acest mesaj, ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la lipsa de determinare a clasei politice românești față de  respectarea angajamentelor asumate cu prilejul aderării României la NATO, respectiv de  transformare a Armatei României într-o structură națională de apărare competitivă, modernă, dotată, echipată şi plătită după standardele Alianţei, cu un înalt nivel de pregătire, reacţie şi intervenţie, aptă să satisfacă atât nevoile naționale de apărare  - „garantarea suveranității, independenței și unității statului, a integrității teritoriale a României și a democrației constituționale” - cât și pe cele ale Alianței - contribuția la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară” și „participarea la acțiuni privind menținerea sau restabilirea păcii, în condițiile legii și ale tratatelor internaționale” -  așa cum este stipulat în Constituția României,

4. Dorim să folosim acest prilej pentru a prezenta salutul nostru celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a  NATO și să vă supunem atenţiei următoarele aspecte ce privesc situaţia Armatei României, în general, precum şi a personalului militar în activitate, în rezervă şi în retragere, în special:

 

4.1. Politica alocărilor bugetare pentru apărare, de după aderare, a fost una profund greșită - max.1,2% din PIB, față de 2,38% cât a fost angajamentul asumat inițial - ceea ce a condus la o deteriorare constantă a stării de operativitate a tehnicii de luptă, armamentului, echipamentelor și aparaturii militare, determinând Armata să recurgă la adevărate „programe de supraviețuire”. Drept urmare, capabilitățile militare ale României s-au restrâns și s-au diminuat continuu, ajungând să se limiteze, în prezent, la doar câteva domenii de nișă. Evitarea unui deznodământ periculos s-a datorat profesionalismului şi dăruirii militarilor de toate gradele, care au reuşit să surmonteze aceste lipsuri și să mențină capacitatea combativă a unităților și marilor unități la un nivel acceptabil. Deși a fost permanent informată și a promis măsuri de îmbunătățire a stării Armatei, puterea politică, în cvasi-totalitatea ei, a neglijat sau a renunțat să-și onoreze angajamentele din campaniile electorale, lăsând lucrurile să evolueze într-o direcție contrară celei pe care situația de securitate, generală și regională, ar fi impus-o. În toți acești ani, Armata României nu și-a fundamentat procesul de planificare a apărării pe o Analiză Strategică a Apărării în baza căreia să se stabilească apoi, prin Carta Albă a Apărării, obiectivele politicii de apărare şi planul strategic de cheltuieli care să asigure resursele financiare necesare îndeplinirii acestora, pe durata mandatelor guvernelor. Din acest punct de vedere ne exprimăm temerea că nici actualul acord politic naţional de alocare anuală a 2% din PIB pentru apărare, pe următorii 10 ani, nu poate reprezenta o garanție suficientă, cât timp nu va fi urmat de măsuri concrete pentru  schimbarea radicală a paradigmei de finanțare a programelor de înzestrare, în acord cu standardele de compatibilitate și interoperabilitate ale Alianței.

4.2. Măsurile legislative care au vizat statutul socio-profesional al militarilor nu doar că au afectat profund veniturile personalului activ, în rezervă sau în retragere din sistemul de securitate națională ci au generat discriminări între generaţii, fracturând coeziunea și unitatea de corp a acestora. Spre exemplificare, facem mențiunea că actele juridice emise de Guvern și adoptate de Parlamentul României în anul 2017 în privința salarizării unitare (Legea nr. 153/2017) au fost în defavoarea militarilor, ajungându-se în prezent ca soldatul (militarul profesionist) să aibă coeficientul de pondere socială 1,00 iar generalul cu funcția cea mai înaltă (şeful Statului Major al Apărării) 4,35 pe o scară ierarhică de la 1,00 la 12,00 raportată la nivelul întregii societăți. Similar s-a procedat și în privința legii pensiilor militare de serviciu (Legea nr. 223/2015), care a fost modificată prin două ordonanțe de urgență  (OUG nr.57/2015 și OUG nr.59/2017) aflate încă în dezbatere parlamentară,  anulându-se astfel un drept al militarilor în rezervă și retragere specific majorității armatelor țărilor membre NATO, respectiv actualizarea pensiilor militare de serviciu în funcţie de cuantumul soldelor militarilor activi, în condițiile în care pensiile de asigurări sociale civile se actualizează anual prin valoarea punctului de pensie. Diminuarea, începând cu 15 septembrie 2017, a procentajului bazei de calcul a pensiilor militare de serviciu de la 85% la 65% din valoarea netă a soldei de grad și funcție, precum și anularea dreptului la pensie suplimentară au determinat peste 2000 militari înalt calificați din sistemul național de apărare să solicite, în luna august 2017, trecerea în rezervă, consecinţa directă fiind slăbirea drastică a capacităţii de comandă și de expertiză la toate nivelurile Armatei.

4.3. De la începutul anului 2017 gama și intensitatea mijloacelor și metodelor persuasive de decredibilizare a Forțelor Armate prin intermediul diverselor entități media sau al formatorilor de opinie specializați în dezinformare și manipulare publică a crescut constant; proferarea de invective și neadevăruri la adresa cadrelor militare în activitate, în rezervă sau în retragere pe motiv că acestea ar reprezenta o categorie socială privilegiată căreia i se acordă venituri nemeritate, dublată de o lipsă inexplicabilă de reacție din partea instituțiilor abilitate ale statului, au afectat grav moralul militarilor, inducându-le o stare de nemulțumire generală. Mai mult, neimplicarea Președintelui României, Comandant al Forțelor Armate și Președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării în demontarea unor asemenea alegații a determinat accentuarea confuziei publice și a generat semne de întrebare cu privire la locul şi rolul militarilor în societatea contemporană, respectiv asupra necesității prezervării identității de grup a acestei categorii socio-profesionale distincte.

 

5. Aspectele menționate mai sus au constituit subiecte de dezbateri publice ale Forumului, fiind aduse la cunoștința autorităților române competente în materie, în mod oportun. Constatând lipsa de reacție a acestora, noi, reprezentanții Forumului de dezbateri ale Structurilor Asociative ale Militarilor în Rezervă și Retragere din România, ne adresăm dumneavoastră cu speranța și solicitarea ca Adunarea Parlamentară a NATO să ia notă de problemele prezentate şi, prin structurile sale specializate, să atragă atenția și să recomande  Președinției, Parlamentului și Guvernului României adoptarea, cu celeritate și în regim de urgență, a măsurilor ce se impun pentru îmbunătățirea situației prezentate, după cum urmează:

 

5.1. Instituirea, la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în cadrul procesului strategic de adoptare a deciziilor din domeniul securității naționale, a practicii de Analiză Strategică a Apărării, conform cerințelor, criteriilor și procedurilor NATO, în scopul evaluării realiste, periodice și de durată a stării de pregătire a capabilităților de apărare ale Forțelor Armate - doctrină, organizare,  instruire, resurse, înzestrare, moral, conducere – garanție a îndeplinirii angajamentelor asumate și a credibilității României ca aliat; amendarea, în acest sens, a Legii nr.203/2015 privind planificarea apărării naționale, în cel mai scurt timp posibil.

5.2. Continuarea, sub coordonarea comisiilor de profil din Parlamentul României, a demersurilor de organizare și desfășurare a unor sesiuni de dezbateri publice privind măsuri și soluții de complementarizare a capabilităților de apărare națională a României, prin reconceptualizarea și operaționalizarea structurii Forțelor de Rezervă, cu sprijin guvernamental și contribuția directă a structurilor asociative ale militarilor în rezervă și retragere; generarea cadrului juridic și normativ necesar implementării unui asemenea sistem.

5.3. Adaptarea și armonizarea legislaţiei naţionale referitoare la statutul socio-profesional al militarilor în societate cu practicile existente în celelalte state membre NATO, prin includerea în clasificarea ocupațiilor din România a normativelor internaționale specifice Forţelor Armate, conform ISCO 08 (International Standard Classification of Occupations 08); amendarea și  corectarea corespunzătoare a măsurilor legislative și cadrului normativ adoptat în domeniul salarizării și pensiilor de serviciu ale militarilor.

5.4. Adoptarea și implementarea, la nivel guvernamental, a unui sistem permanent de asistență și sprijin logistic necesar recuperării și refacerii militarilor veterani, luptători în teatrele de operații, îndeosebi a celor cu dizabilități psihomotorii și a familiilor acesora, în centrele de tratament și odihnă aparținând sistemului de securitate națională sau în alte spații cu această destinație, special construite sau amenajate.  Adaptarea cadrului juridic și normativ corespunzător acestui scop.

5.5. Implementarea, la nivelul comisiilor parlamentare de profil, Guvernului și ministerelor de resort din domeniul securității naționale, a metodelor de dialog și consultare înter-instituțională periodică specifice țărilor membre NATO, cu invitarea și implicarea directă, la negocieri, a reprezentanților desemnați ai structurilor asociative ale militarilor în rezervă și retragere.

 

6. Cu speranța că solicitările noastre vor fi înțelese corect, noi, reprezentanții Forumului de dezbateri ale Structurilor Asociative ale Militarilor în Rezervă și Retragere din România, vă asigurăm că acţiunile noastre vor fi în continuare direcţionate spre susţinerea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul NATO şi creşterea credibilităţii sale strategice în cadrul Alianței. Vom continua să milităm pentru un statut social demn și onorant al militarilor activi, în rezervă și în retragere din România, în acord cu standardele partenerilor noștri aliați și pe măsura sacrificiilor umane ale Armatei României în teatrele de operații din Afganistan, Irak și Balcanii de Vest.

7. Vă mulțumim pentru înțelegere și urăm succes deplin lucrărilor celei de a 63-a Sesiuni anuale a Adunarii Parlamentare a NATO de la Bucureşti!

  

Cu sinceritate,

 

Gl.bg.(rtr)

Nicolae GROPAN 

Preşedinte al Federației Militarilor din România și președinte în exerciţiu al Forumului de dezbateri ale Structurilor Asociative ale Militarilor în Rezervă și Retragere din România

Adaugă comentariu

927


Codul de securitate
Actualizează