Ordin Nr. M 212/2019 din 12 noiembrie 2019

                    ORDIN  Nr. M.212/2019 din 12 noiembrie 2019

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar

EMITENT:     MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 930 din 19 noiembrie 2019

 

    Pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,

 

    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

 

    ART. 1

    Se aprobă Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 30 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, aceasta fiind clasificată potrivit prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4

    Prezentul ordin intră în vigoare în 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

 

                              Ministrul apărării naţionale,

                              Ionel Nicolae Ciucă

 

    Bucureşti, 12 noiembrie 2019.

    Nr. M.212

 

    ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar

 

    ART. 1

    În sensul prezentelor norme metodologice, noţiunea de personal militar este cea definită la art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2

    (1) Locurile de muncă şi activităţile ce dau dreptul personalului militar din Ministerul Apărării Naţionale la sporuri de vechime în serviciu pentru stabilirea pensiei, în sensul Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Denumirile locurilor de muncă, unităţilor, activităţilor şi/sau ale funcţiilor care se încadrează în prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, menţionate la alin. (1), sunt prevăzute la anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

    (3) Locurile de muncă şi activităţile care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează în condiţii de muncă potrivit legislaţiei anterioare şi în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3

    Perioadele lucrate în aceleaşi condiţii de muncă se însumează, obţinându-se o cifră ce reprezintă ani întregi efectiv lucraţi. Pentru perioadele mai mici de un an, rămase după însumare, se ia în calcul un spor de vechime proporţional cu timpul lucrat.

    ART. 4

    (1) Perioadele în care personalul militar se află în incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă anual, concediu de odihnă suplimentar se consideră ca fiind lucrate în condiţiile locului de muncă în care cei în cauză şi-au desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii.

    (2) Concediul de risc maternal, concediul de maternitate, concediul de acomodare, concediul paternal, concediul pentru creşterea copilului, concediul pentru creşterea copilului cu handicap, concediul de studii, concediul fără plată, suspendarea din funcţie ca urmare a cercetării şi judecării în stare de arest preventiv şi perioada de predare a funcţiei după trecerea în rezervă/retragere nu se iau în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţiile locului de muncă în care personalul militar şi-a desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii.

    (3) Evidenţa perioadelor prevăzute la alin. (2) se ţine în Fişa de evidenţă a timpului care nu se ia în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

    (4) Fişa de evidenţă prevăzută la alin. (3) se actualizează permanent în sistemul informatic pentru gestionarea personalului în activitate din Ministerul Apărării Naţionale - RESMIL.

    (5) În situaţia mutării în altă unitate sau la trecerea în rezervă, fişa de evidenţă prevăzută la alin. (3) actualizată se tipăreşte, se certifică prin semnătură de către şeful structurii de resurse umane prin menţiunea "certific exactitatea datelor", se semnează de comandantul unităţii, se ia la cunoştinţă de persoana în cauză şi se ataşează la memoriul original/dosarul personal.

    ART. 5

    (1) Locurile de muncă în care personalul militar desfăşoară, permanent sau temporar, activităţi în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii sunt stabilite, de regulă o dată pe an, prin Ordinul de zi pe unitate nr. 1 şi atunci când intervin modificări în statele de organizare şi/sau în fişele posturilor, de către comandantul unităţii, la propunerea comisiei formate din:

 1. a) locţiitorul şefului/comandantului sau, după caz, directorul/directorul adjunct sau şeful de stat major pentru structurile militare unde nu este prevăzută în statul de organizare o astfel de funcţie;
 2. b) şeful fiecărui/fiecărei modul/entităţi organizaţionale din care fac parte locurile de muncă ce urmează a fi încadrate în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii;
 3. c) ofiţerul cu activitatea de personal;
 4. d) ofiţerul cu activitatea financiară;
 5. e) responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă;
 6. f) medicul unităţii.

    (2) În cazul în care membrii comisiei prevăzute la alin. (1) nu se regăsesc în structura organizatorică a unităţii militare, responsabilitatea îndeplinirii atribuţiilor corespunzătoare revine celor care îndeplinesc sarcinile în domeniul respectiv.

    (3) Pentru perioadele în care personalul militar se poate încadra concomitent atât în condiţii de muncă deosebite, cât şi în condiţii de muncă speciale şi alte condiţii se iau în calcul sporurile de vechime în serviciu cele mai avantajoase.

    ART. 6

    (1) Evidenţa perioadelor în care personalul militar lucrează în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se ţine de către structura de resurse umane pe Fişa cu locurile de muncă care dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, al cărei model este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, denumită în continuare fişa de evidenţă, şi se certifică prin semnătură de către şeful structurii de resurse umane prin menţiunea "certific exactitatea datelor".

    (2) Fişa de evidenţă se actualizează în sistemul informatic pentru gestionarea personalului în activitate din Ministerul Apărării Naţionale - RESMIL ori de câte ori intervin modificări asupra încadrării în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii.

    (3) În situaţia mutării în altă unitate sau la trecerea în rezervă, fişa de evidenţă actualizată se tipăreşte, se certifică, se semnează de comandantul unităţii, se ia la cunoştinţă de persoana în cauză şi se ataşează la memoriul original/dosarul personal.

    (4) Înscrierea în fişa de evidenţă se face la începutul activităţii în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, precum şi la încetarea activităţii în aceste condiţii.

    (5) Fişa de evidenţă se completează de către fiecare unitate militară, numai pentru perioada în care personalul militar se află în evidenţa acesteia.

    (6) Pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, unităţile militare actualizează, după caz, fişele de evidenţă pentru întregul personal militar, urmând ca după mutarea din unitate să se procedeze potrivit alin. (5).

    (7) Fişa de evidenţă se întocmeşte pe baza documentelor de evidenţă a personalului, a înscrisurilor din memoriul original/dosarul personal, a extraselor din ordinele de zi pe unitate, a fişei postului, a adeverinţelor eliberate de unităţile militare, a altor documente din care rezultă locurile de muncă şi activităţile care dau dreptul la încadrarea în condiţii de muncă sau, după caz, a carnetului de muncă. Adeverinţele se solicită de către persoanele interesate unităţilor militare în care au fost încadrate ori structurilor care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate, numai pentru situaţiile în care condiţiile de muncă deosebite, condiţiile speciale şi alte condiţii nu rezultă cu certitudine sau nu au fost evidenţiate în memoriul original/dosarul personal.

    (8) Centrele militare sau structurile militare care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale eliberează, la cerere, personalului militar trecut în rezervă/retragere din structurile Ministerului Apărării Naţionale, precum şi celui transferat şi trecut în rezervă/retragere de la celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională ori urmaşilor acestora fişele cu locurile de muncă/adeverinţele privind încadrarea activităţilor şi a locurilor de muncă în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru perioadele cât au desfăşurat activitatea în Ministerul Apărării Naţionale.

    (9) Pentru situaţiile în care condiţiile de muncă deosebite, condiţiile speciale şi alte condiţii nu rezultă cu certitudine, nu au fost evidenţiate în memoriul original/dosarul personal ori încadrarea în acestea a fost reconsiderată, centrele militare/structurile militare care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale ale personalului militar în rezervă/retragere, la cerere, întreprind toate demersurile necesare în scopul obţinerii adeverinţelor de la unităţile militare în care acestea au fost încadrate ori de la structurile care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate.

    (10) În situaţiile în care la transferul din Ministerul Apărării Naţionale în celelalte structuri ale sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională personalului militar nu i s-a întocmit sau nu i-a fost actualizată fişa de evidenţă, ultima unitate militară în care acesta şi-a desfăşurat activitatea sau structura centrală/statul major al categoriei de forţe/comandamentul de sprijin de care a aparţinut această unitate în cazul în care a fost desfiinţată eliberează adeverinţa cu încadrarea în condiţii de muncă pentru întreaga perioada desfăşurată în Ministerul Apărării Naţionale.

    ART. 7

    (1) Încadrarea întregii perioade de muncă a personalului militar în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se face potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi se consemnează în fişa de evidenţă.

    (2) În situaţia în care locurile de muncă în care a lucrat personalul militar în activitate şi activităţile desfăşurate de acesta nu se mai regăsesc în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează ca locuri de muncă şi activităţi în alte condiţii, condiţii speciale, respectiv condiţii deosebite, în funcţie de sporul de vechime care se acorda până la intrarea în vigoare a hotărârii.

    (3) Dovada încadrării în locurile de muncă şi activităţile prevăzute la alin. (2) se face cu documente de evidenţă a personalului, înscrisuri din memoriul original/dosarul personal, extrase din ordinele de zi pe unitate, fişa postului, adeverinţe eliberate de unităţile militare, alte documente din care rezultă locurile de muncă şi activităţile care dau dreptul la încadrarea în condiţii de muncă sau, după caz, cu carnetul de muncă, potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8

    (1) Condiţiile în care a lucrat personalul militar care a fost încadrat, potrivit prevederilor legale anterioare, în grupa a II-a de muncă, iar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind locuri de muncă cu condiţii speciale sunt stabilite pentru întreaga perioadă de lucru a personalului militar în activitate ca locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale.

    (2) Condiţiile în care a lucrat personalul militar care a fost încadrat, potrivit prevederilor legale anterioare, în grupa I de muncă, iar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind locuri de muncă cu condiţii deosebite sunt evidenţiate distinct ca perioade lucrate în grupa I de muncă până la 9.04.2001.

    ART. 9

    (1) Personalul militar care urmează cursurile de zi ale unei instituţii militare de învăţământ poate beneficia de condiţiile de muncă stabilite de către conducătorii acestor instituţii în raport cu activităţile de instruire şi pregătire pentru luptă la care participă.

    (2) Personalul militar care urmează cursuri sau se află la misiuni ori posturi permanente, stagii de practică/pregătire în străinătate poate beneficia de condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii dacă desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Personalul militar specializat nominalizat pentru executarea activităţilor prevăzute la pct. III - Locuri de muncă şi activităţi cu alte condiţii - pentru care, în vederea pensionării, se iau în calcul 2 ani pentru fiecare an lucrat în asemenea condiţii, nr. crt. 4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, instruit conform legislaţiei, pe baza pregătirii profesionale şi conform atribuţiilor funcţionale/fişei postului, beneficiază de încadrare în alte condiţii de muncă pe toată durata anului calendaristic dacă execută cel puţin o activitate în acel an, pe baza documentelor legale justificative.

    ART. 10

    (1) Perioadele în care personalul militar este detaşat la alte unităţi militare, instituţii militare de învăţământ sau în afara Ministerului Apărării Naţionale şi desfăşoară activităţi ce se încadrează în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se înscriu în fişa cu locurile de muncă de către unitatea în evidenţa căreia se află.

    (2) Personalul militar detaşat în afara Ministerului Apărării Naţionale beneficiază de condiţii de muncă specifice funcţiilor din care a fost detaşat sau funcţiilor asimilate/similare, după caz.

    (3) Personalul militar pus la dispoziţie în vederea încadrării, trecerii în rezervă/retragere ori ca urmare a cercetării şi judecării în stare de libertate beneficiază în aceste perioade de încadrare în condiţiile de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice locului de muncă şi activităţii pe care o desfăşoară.

    (4) Înscrierea perioadelor în fişele de evidenţă pentru personalul militar prevăzut la alin. (3) se face de către unitatea în care acesta este încadrat, pe baza documentelor de personal, a înscrisurilor din memoriile originale/dosarele personale, a adeverinţelor eliberate de unităţile militare, a extraselor din ordinele de zi pe unitate şi a altor documente din care rezultă locurile de muncă şi activităţile care dau dreptul la încadrarea în condiţii de muncă şi, după caz, a comunicărilor unităţilor în care cei în cauză îşi desfăşoară activitatea.

    (5) Certificarea exactităţii datelor înscrise în fişa de evidenţă se face de către comandantul/şeful unităţii militare şi persoana care face înscrierea, prin semnătură şi aplicarea ştampilei unităţii, la mutarea personalului militar din unitate sau la întocmirea fişelor cu locurile de muncă/adeverinţelor de către centrele militare pentru personalul militar în rezervă/retragere.

    ART. 11

    Personalul militar care lucrează în condiţii de muncă deosebite sau condiţii speciale potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de încadrarea în condiţii de muncă potrivit legii.

    ART. 12

    Pentru perioada 1.01.2011 - 31.12.2015, fişa de evidenţă reflectă conţinutul declaraţiilor privind evidenţa nominală a personalului militar asigurat în sistemul public de pensii şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor de stat, depuse de către ordonatorii de credite, şi condiţiile de muncă pentru care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale.

    ART. 13

    Centrele militare sau structurile militare care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale ale personalului militar în rezervă/retragere, la cererea acestuia, înaintează fişele cu locurile de muncă/adeverinţele caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii sau celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

    ART. 14

    Direcţia generală management resurse umane verifică modul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice, în toate structurile Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 15

    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

    ANEXA 2

    la normele metodologice

 

                    - Model -

 

               FIŞA DE EVIDENŢĂ

a timpului care nu se ia în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat, în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii pentru

..................................................

           (gradul, numele şi prenumele)

 

Nr. crt. Situatii Perioada Timp Nr. O.Z.U. (documentului) și data Numele și prenumele (gradul) persoanei care face înscrierea Semnătura
Ani Luni Zile
0 1 2 3 4 5 6 7 8


    Indicaţii de completare:

 1. Pentru fiecare personal militar în activitate se completează prezenta fişă, în care se consemnează toate situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.212/2019 (Norme metodologice), care se scad din perioadele calendaristice lucrate în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii.
 2. În coloana 1 se vor înscrie situaţiile astfel: "concediu fără plată", "concediu pentru creşterea copilului" etc.
 3. În situaţia în care, din diferite motive, perioada menţionată în coloana 2 se modifică, aceasta va fi anulată cu o linie de culoare roşie şi se va înscrie perioada reală. De asemenea, în coloana 6 se va înscrie O.Z.U./documentul în baza căruia s-a făcut modificarea respectivă.
 4. La mutarea din unitate, trecerea în rezervă/retragere ori în caz de deces, la sfârşitul consemnărilor din fişă se vor totaliza datele din coloanele 3 - 5, iar rezultatul va fi consemnat în coloana 5 din fişa de evidenţă prezentată în anexa nr. 3 la Normele metodologice.

 

    ANEXA 3

    la normele metodologice

 

               - Model -

 

                 FIŞA

cu locurile de muncă în care a lucrat

............................................................

         (gradul, numele şi prenumele)

şi care îi dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii

 

Nr. crt. Denumirea unității și a funcției sau activității care dă dreptul la încadrare Numărul și data O.Z.U./ documentului în baza căruia s-a făcut încadrarea Condiții (deosebite, speciale, alte condiții) Perioade calendaristice lucrare Timpul care nu s-a luat în calcul (ani, luni, zile) Numele și prenumele (gradul) și parafa persoanei care face înscrierea
Baza legală (nr. act normativ, art., alin., aneaxă, cap., pct.)

De la

 

Până la

Timpul efectiv care se ia în calcul (ani, luni, zile)
0 1 2 3 4 5 6
1.

    Comandantul U.M. ...........................

    Gradul

    Numele şi prenumele

 

    "Certific exactitatea datelor"

    Şeful structurii de resurse umane

    Gradul

    Numele şi prenumele

 

    Indicaţii de completare:

 1. Înscrierea datelor în fişe se face numai de către ofiţerul responsabil cu activitatea de personal al unităţii sau de personalul de specialitate desemnat în acest sens. Înscrierea se face pe baza O.Z.U. pe unitate, la începutul activităţii în coloanele 1, 2, 3 şi rubrica "de la" din coloana 4, iar pe timpul activităţii în funcţia respectivă se fac menţiuni în coloana 5, potrivit precizărilor de la pct. 3, iar la schimbarea din funcţie se completează celelalte rubrici din coloanele 5 şi 6.
 2. "Timpul efectiv care se ia în calcul" prevăzut în coloana 4 se stabileşte scăzând din perioada calendaristică de la această coloană timpul înscris în coloana 5.
 3. În coloana 5 se înscrie timpul care nu se ia în calcul la stabilirea perioadei în care personalul militar lucrează în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii şi care rezultă din însumarea tuturor perioadelor evidenţiate în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.212/2019.

 

                              ---------------

Adaugă comentariu

927


Codul de securitate
Actualizează